مغزی تبدیلی روپیچ رزوه ای

مغزی تبدیلی روپیچ رزوه ای
کد
سایز
تعداد در کارتن
۵۲۳۰۱
۱/۲*۳/۴
۲۸۸
۵۲۳۰۲
۳/۴*۱
۲۴۰
۵۲۳۰۳
۱*۱-۱/۴
۱۲۰
۵۲۳۰۴
۱*۱-۱/۲
۱۲۰
۵۲۳۰۵
۱-۱/۴*۱-۱/۲
۱۲۰
محصولات مرتبط