سه راه توپیچ ۱۸۰درجه پرسی

سه راه توپیچ ۱۸۰درجه پرسی
کد
سایز
تعداد در کارتن
۳۳۳۰۱
۱۶*۱/۲*۱۶
۹۶
۳۳۳۰۲
۲۰*۱/۲*۲۰
۸۰
۳۳۳۰۳
۲۰*۳/۴*۲۰
۸۰
۳۳۳۰۴
۲۵*۱/۲*۲۵
۸۰
۳۳۳۰۵
۲۵*۳/۴*۲۵
۸۰
۳۳۳۰۶
۲۵*۱*۲۵
۸۰
۳۳۳۰۷
۳۲*۳/۴*۳۲
۸۰
۳۳۳۰۸
۳۲*۱*۳۲
۸۰
محصولات مرتبط