تبدیل روپیچ توپیچ روزه‌ای

تبدیل روپیچ توپیچ روزه‌ای
کد
سایز
تعداد در کارتن
۵۲۱۰۱
۱/۲*۳/۴
۲۰۰
۵۲۱۰۲
۱/۲*۱
۱۶۰
۵۲۱۰۳
۳/۴*۱
۱۶۰
۵۲۱۰۴
۳/۴*۱-۱/۴
۱۴۴
۵۲۱۰۵
۳/۴*۱-۱/۴
۱۴۴
۵۲۱۰۶
۱*۱-۱/۴
۱۴۴
۵۲۱۰۷
۱-۱/۴*۱-۱/۲
۳۲
۵۲۱۰۸
۱-۱/۲*۲
۳۲
محصولات مرتبط