استخدام

فرم استخدام شرکت آرسین پایپ

شرایط استخدام

* استخدام شما در مدت ۱۵ روز آزمایشی خواهد بود.

* تمامی فیلد هایی که در فرم ستاره دار هستند حتما باید پاسخ داده شوند.

* تکمیل این فرم استخدام هیچگونه تعهدی برای استخدام در شرکت آرسین پایپ ، ایجاد نمی کند.

* شرکت طی مدت آزمایش ، می تواند از ادامه کار (در صورت عدم حصول رضایت) جلوگیری نماید.

* پرداخت حقوق طي مدت آزمايشي برابر ضوابط شرکت و توافق بعمل آمده صورت مي پذيرد.

* بديهي است پس از پايان مدت آزمايشي استخدام نهايي و ثبت در لیست بیمه، انجام خواهد شد.

* پس از عقد قرارداد بر اساس ضوابط شرکت ، مبلغ سفته دریافت و کد پرسنلی اختصاص می گردد.

مشخصات فردی
سوابق تحصیلی (هر مقطع تحصیلی را در یک ردیف وارد کنید)
مقطع تحصیلی اول
مقطع تحصیلی دوم
سوابق حرفه ای (هر حرفه را در یک ردیف وارد کنید)
حرفه اول
حرفه دوم
حرفه سوم
دوره های آموزشی کامپیوتر ، زبان ، فنی و علمی
دوره اول
دوره دوم
دوره سوم
میزان آشنایی با کامپیوتر
مشخصات افراد تحت تکلف
مشخصات دو نفر از افرادي که شما را به خوبي مي شناسند
شرایط ماموریت
سوابق بیمه
نحوه همکاری
زمان همکاری و میزان حقوق
وضعيت جسمي و روحي
وضعيت سابقه کيفري و حقوقي
نحوه آشنايي با شرکت و اطلاع از آگهي استخدام
شرح مختصري از زندگي خود
با تکمیل و ارسال این فرم شما کلیه مندرجات قید شده در اين پرسشنامه را بطور کامل تائید می کنید و چنانچه مواردی خلاف واقع مشاهده گردد، شرکت مجاز است همکاری خود را با اينجانب راسـا و يکجانبه قطع و بنا به میل خود در آن تجديد نظر نمايد.